Lambda-verdi vs U-verdi

Et isolerende materiales viktigste funksjon er varmeledningsevnen, også kalt lambda-verdien (λ), målt i W/m K. Lambda verdien er et mål på hvor effektivt varmetransporten begrenses og bremses. Jo lavere λ-verdi, jo mindre varmetap og dermed mer effektiv termisk isolasjon. U-verdien er en teoretisk verdi på en konstruksjons isolasjonsevne og er lambda-verdien delt på tykkelsen. Enheten blir skrevet som W/m2K.

Lambda-verdi
Lambdaverdi, λ-verdi, er et mål på hvor godt et materiale kan lede varme. Navnet viser til den greske bokstaven lambda. Den kalles også varmeledningsevne.

Lambdaverdi måles i W/(K·m), der W står for watt, m for meter og K for kelvin.

Uttrykket lambdaverdi brukes gjerne i byggebransjen om isolasjonsmaterialer. Mens tre gjerne har lambdaverdi 0.2 W/(K·m), kan isolasjonen mellom vegger ha lambdaverdi mindre enn 0.03 W/(K·m).

U-verdi
Varmegjennomgangskoeffisient (også kjent som U-verdi) er en størrelse vi bruker for å karakterisere varmeisolasjonsevnen til bygningsdeler. Varmegjennomgangskoeffisienten er definert som den varmestrømtettheten som passerer gjennom en plan, lagdelt bygningsdel når forskjellen i lufttemperatur over bygningsdelen er 1 °C under konstante (stasjonære) forhold.

Varmestrømtetthet måles i watt per kvadratmeter (W/m2). Temperaturforskjellen oppgis i kelvin (K), der temperaturforskjell i kelvin er den samme som i grader celsius. Varmegjennomgangskoeffisienten angis derfor med dimensjon W/(m2K). I dag brukes symbol U for varmegjennomgangskoeffisienten og den kalles derfor ofte bare for «U-verdien». Tidligere (før 1980) ble den kalt «k-verdi».

I Bygningsteknisk forskrift har myndighetene gitt maksimalverdier for U-verdien for de forskjellige bygningsdelene. Disse kravverdiene er blitt stadig strengere, dvs. lavere, i løpet av de siste tiårene, som følge av økt fokus på bygningenes energieffektivitet. Dette har ført til jevnt økende isolasjonstykkelser i nye bygninger. På 1960-tallet var det for eksempel vanlig å isolere yttervegger med 100 mm mineralull, som ga en U-verdi på ca. 0,32 W/(m2K), mens det i slike vegger i dag er vanlig med isolasjonstykkelse minst 200 mm som gir U-verdi ca. 0,18 W/(m2K). Og mens en tradisjonell to-glass vindusrute ga en U-verdi på ca. 2,75 W/(m2K), kan en moderne, forseglet tre-glassrute gi en U-verdi helt ned i 0,6 W/(m2K).

Kilder: https://snl.no/lambdaverdi, https://snl.no/varmegjennomgangskoeffisient

Legg igjen en kommentar

Handlekurv
Skroll til toppen
Rull til toppen